สวท.จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาเครือข่ายสถานประกอบการ 5 จังหวัด ในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา และการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรม 4 จังหวัด สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 จังหวัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: