สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดนโยบายบัณฑิตศึกษา อำนวยการในการจัดการศึกษา กำกับดูแลระเบียบและคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: