สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ดังนี้

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์กันตวีย์  เวียงสิมา
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณฉัตรชัย  เกียรติวีระสกุล
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอและการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์จิราณีย์  พันมูล

 


จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: