สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ดังนี้

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์สุรวดี  สิทธิสระ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณอำพัน  กิจเสริมทรัพย์
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย ดร.จอมพล  สุภาพ
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: