สวท. ถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต ผู้บริหารและบุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบทะเบียนและประมวลผล ในส่วนของ ระบบรับสมัคร ระบบเทียบโอนผลการศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน ระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ ฐานข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้อง และให้ความรู้ด้านขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษา การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอนและตารางสอบ การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: