สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ดังนี้

  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย ดร.จอมพล  สุภาพ
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
  • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสุขุม ประทีป ณ ถลาง
  • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: