สวท.จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ  เพื่ออบรมการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: