สวท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา และ นางสาวสิริณัฐ  วัฒน์ศรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจตุรทิส แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม โดยสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 156 แห่ง ได้มีเวทีในการร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในอนาคต โดยมี ศาตราจารย์ สัมพันธ์  ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: