สวท.จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อให้การจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม 320311 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานการประชุ​ม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: