สวท. รับประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน สำนัก กองผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองผู้อำนวยการ รับประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน สำนัก กอง โดยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้  รางวัลหน่วยงานที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ และได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้หน่วยงานได้รับรางวัลดังกล่าว

ภาพ:ข่าว  ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: