สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการทดสอบฯ และวิเคราะห์ข้อสอบ ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำผลการดำเนินการมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป และพิจารณากำหนดการดำเนินการ การทดสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธาน
 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี,ณัฐพล/วุฒิชัย
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: