สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ดังนี้
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  บรรยายโดย ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร
• ศูนย์นนทบุรี บรรยายโดย ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีสำเริง
• ศูนย์สุพรรณบุรี บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันธิชา  ทองพูล

 
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: