สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ดังนี้
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสมโภชน์  ชุ่มหฤทัย
• ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์วนิดา  วงศ์บรรณาคม
• ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น
 
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: