แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1039

 

 มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ>>Click here

 

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองมารับแทนได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มีหนังสือมอบฉันทะ  Download
2. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

*ผู้ขอรับเอกสารโปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้นำติดตัวมาด้วย  (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ มาติดต่อเด็ดขาด)

POST: