สวท.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา 2 อาคารเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสายงานอาชีพที่นักศึกษาสามารถทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษาและเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรภายนอก คือ คุณจัตุรงค์  วงศ์อุดมศิลป์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส และคณะวิทยากรจากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

 

ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: