ระบบบริหารจัดการงานบุคลากร

 

สมรรถนะบุคลากร
ไฟล์
 คุณลักษณะของตำแหน่งงาน  
  การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน
การเพิ่มพูนสมรรถนะ  
  แบบสรุปรายงานการไปฝึกอบรม/ประชุมสัมนา/ดูงาน  
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  กิจกรรมการเพิ่มทักษะวิชาชีพ  
     อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 4 
     ร่วมรับฟังการบรรยาย "การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น"
 ประกาศเกียรติคุณ  
    รางวัล สถาบัน/สำนัก/กอง ที่มีผลการพัฒนาความรู้ "ระดับยอดเยี่ยม"  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

POST: