ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสถาบัน สำนัก กอง ให้สำนักงานทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้หน่วยงานได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 320311 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: