สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำกับการจัดสอบให้โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการศึกษาแห่งชาติด้านบริหารการทดสอบและด้านบุคลากรเกี่ยวกับการทดสอบ เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ประธานศูนย์สอบ รองศาสตราจารย์สหายพล  มีชูนึก เป็นประธานการประชุม


ภาพ/ข่าว  : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: