ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนดและตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ ศูนย์สอบและสนามสอบ

  • วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 
ประมวลภาพการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
 
จัดทำโดย  : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: