สวท.เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาอาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางสาวสิริณัฐ  วัฒน์ศรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2560-2564) และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม หรือการบูรณาการระหว่าง Soft Skills และ Hard Skills อย่างสมดุลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ สัมพันธ์  ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: