สวท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อกำหนดกรอบการบริหารงานเครือข่าย พัฒนาคุณภาพของบุคลากรอันก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระบบงานวิชาการและงานทะเบียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
     1.ภารกิจด้านการบริหารงาน/สำนักงานผู้อำนวยการ
     2.ภารกิจด้านการรับนักศึกษา
     3.ภารกิจด้านงานทะเบียน ตารางเรียนและตารางสอน งานตรวจสอบ และประมวลผลการศึกษา
     4.ภารกิจด้านหลักสูตร มาตรฐานวิชาการและการส่งเสริมการศึกษา
     5.ภารกิจด้านสหกิจศึกษา WIL บัณฑิตพันธุ์ใหม่
     6.ภารกิจด้านการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: