สวท.จัดอบรมการใช้ระบบลางานออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการใช้ระบบลางานออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 23804 อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถลางานผ่านระบบออนไลน์ ลดระยะเวลาในการขออนุมัติการลา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดการอบรม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: