สวท.จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมรับฟังการนำเสนอการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) และช่องทางการชำระเงินออนไลน์ กับตัวแทน ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ และสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์พงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานการประชุม
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: