สวท.จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 โดยประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการของความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม

POST: