นางสาวทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นางสาวทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลุสวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST: