สวท. จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและอบรมการใช้ระบบบันทึกภาระงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และให้บุคลากรได้จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอบรมการใช้ระบบบันทึกภาระงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ระบบบันทึกภาระงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 320311 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: