รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ผศ.ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 ผศ.ประภาส  กลับนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา
3 นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
4 ผศ.ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและพัฒนาระบบ
รวมผู้บริหาร จำนวน 4 คน
งานบริหารและพัฒนาระบบ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายชาติชาย  เขียวมณี หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษภร มนัสกฤตดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวมนัญญา  ทองมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวมบุคลากรงานบริหารและพัฒนาระบบ จำนวน 3 คน
งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
2 นางสาวสิริณัฐ  วัฒน์ศรี นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวชนิดาภา  สุขสมกลิ่น นักวิชาการศึกษา
4 นายวุฒิชัย  กสิพันธุ์ นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวลลิตญา  ผดุงโอษฐ นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ จำนวน 5 คน
งานทะเบียนนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา
2 นางสาวภาวิตา  ผสมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา
3 นางสโรชา  วันเต๊ะ นักวิชาการศึกษา
4 นางสาววรางคณา  จรุณศรี นักวิชาการศึกษา
5 นางสาววิธานี  สนามแจ่ม นักวิชาการศึกษา
6 นางสาวน้ำทิพย์  ดีบุก นักวิชาการศึกษา
7 นางสาวมณธิรา  สนิทแสง นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 7 คน
งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวบุษกร  บัวใบ หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ
2 นายจตุรงค์  บางมณี นักวิชาการศึกษา
3 นายทัตเทพ  อยู่บรรพต นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวทัศนีย์  แก้วสุก นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวปวีณา  เชยกลิ่นเทศ นักวิชาการศึกษา
6 นายปรีชา  ไตรรุ่ง นักวิชาการศึกษา
7 นายณัฐพล  จงสมจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 นายภักดี  รัตนวิจิตรสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวมบุคลากรงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ จำนวน 8 คน
งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางดาราวรรณ  ศิริพรมงคลชัย หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
2 นางสาวศศิธนัญญา  เผ่ากา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 นางสาวอารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ นักวิชาการศึกษา
4 นางอนงค์  ศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานสำนักงานศูนย์นนทบุรี จำนวน 4 คน
งานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัฒธนา  บุญธรรม หัวหน้างานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
2 นายเทวัน  พุ่มชะบา นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวแววตา  สุขภิรมย์สันติ นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวรุ่งนภา  รุ่งเรือง นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวเสาวภา  เนียมโภคะ นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานสำนักงานศูนย์วาสุกรี จำนวน 5 คน
งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาววิรดา  ปริญญาวโรดม หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
2 นางสาวกัญวรา  โพธิ์ทองคำ นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวขนิษฐา  ดำรงกุล นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวประภาศรี  โพธิ์ทองคำ   นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 4 คน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวธงพร  กิตติศุภคุณ นักวิชาการศึกษา
2 นายปิยะณัฐ  เริงเกษกรรม นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 คน
รวมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 42 คน

POST:


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0