เงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษา

สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ม.6 สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS ให้ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ที่ student.mytcas.com  
เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศกำหนด