เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 6 ครั้ง เมื่อ 21 ชั่วโมงที่แล้ว
สวท.ร่วมโครงการเครือข่าย สวท. 9 ราช ครั้งที่ 7 | 13 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
สวท. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 12 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 13 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
สวท. โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา | 73 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม | 237 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1221 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) | 80 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX) ฉบับปี 2567-2570" | 77 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 864 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 2032 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 3235 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน | 105 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ SCG Young Talent Program 2024 ​ | 142 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร เส้นทางสู่การเป็น Startup | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1247 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | 116 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 116 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับบูธ Speexx แนะนำเทคนิคการเรียน Speexx และการสอบ CEFR | 130 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 113 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 | 128 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "เปิดบ้านภาชี ย้อนรอยกรุงศรีอยุธยา” (Open House) | 86 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ มทรส.และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 224 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ลดค่าเทอม 50% เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปีกา่รศึกษา 2567 | 284 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรฯ | 86 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2567 | 98 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน สวท.สู่ระบบดิจิทัล | 78 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "แนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ" ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 156 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ | 70 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการบูรณาการการเรียนการสอน "Open House อวดดี" | 74 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Asean Univerity Network Quality Assurance) | 92 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 19 ปี | 69 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 163 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 35239 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานด้านหลักสูตร Premium course ในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ | 147 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน BA&IT EXPO 2023 มหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจ โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน | 177 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | 130 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ | 147 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 8463 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 125 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 | 200 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 | 6658 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 197 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คู่มือการลงทะเบียนเรียนรูปแบบ Section สำหรับนักศึกษา | 115 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 100 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 33629 ครั้ง
  • ปีนี้ : 170870 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 269637 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ