เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | 13 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 18 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับบูธ Speexx แนะนำเทคนิคการเรียน Speexx และการสอบ CEFR | 17 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 58 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 | 38 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "เปิดบ้านภาชี ย้อนรอยกรุงศรีอยุธยา” (Open House) | 32 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ มทรส.และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 60 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ลดค่าเทอม 50% เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปีกา่รศึกษา 2567 | 127 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรฯ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2567 | 41 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน สวท.สู่ระบบดิจิทัล | 42 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 3917 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "แนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ" ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการบูรณาการการเรียนการสอน "Open House อวดดี" | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Asean Univerity Network Quality Assurance) | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 19 ปี | 31 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 83 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 25359 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานด้านหลักสูตร Premium course ในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ | 52 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน BA&IT EXPO 2023 มหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจ โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน | 96 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | 62 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ | 81 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 3011 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 77 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 | 132 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 | 3324 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 145 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คู่มือการลงทะเบียนเรียนรูปแบบ Section สำหรับนักศึกษา | 89 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ | 53 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) 4 | 54 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี | 154 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 58 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล | 95 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการอบรมการควบคุมภายใน | 44 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 6483 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 | 65 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมพิธีฉลองกฐิน ประจำปี 2566 | 84 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 5345 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 | 119 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 520 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 | 75 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 148 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” | 61 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 | 42 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 | 95 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1824 ครั้ง
  • ปีนี้ : 69203 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 167970 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ