เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | 5 ครั้ง เมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว
สวท.ร่วมโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ | 14 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 612 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 | 76 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 | 993 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 83 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
คู่มือการลงทะเบียนเรียนรูปแบบ Section สำหรับนักศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) 4 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี | 122 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล | 75 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการอบรมการควบคุมภายใน | 31 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1703 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 | 38 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.ร่วมพิธีฉลองกฐิน ประจำปี 2566 | 38 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 4747 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 | 59 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 183 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” | 43 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 | 30 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ที่จะขอขานนามในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 51 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 336 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 58 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทะเบียนนักศึกษา | 47 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) | 46 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายนามและกำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 | 2303 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี | 45 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การเทียบโอนหน่วยกิต | 83 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 7416 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษา 2567 | 85 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2372 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5863 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57379 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57379 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ