เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ให้เข้าระบบจัดเก็บภาพถ่าย เพื่อ Upload ภาพถ่ายชุดนักศึกษา | 982 ครั้ง เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | 375 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.จัดประชุมชี้แจงระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 | 21 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.จัดประชุมแนวทางการดำเนินการในการจัดการบริหารการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Scetion | 18 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2567 | 17 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 23 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 146 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รับสมครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 | 439 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 2995 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1660 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1940 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 5 | 45 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท.จัดการประชุมหารือการพัฒนาสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 | 33 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รับการนิเทศติดตามการขับเคลี่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 43 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเลื่อนการรับใบแสดงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1184 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
มอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 | 74 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" | 71 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 59 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์แต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 202 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 67 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 314 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1503 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมโครงการเครือข่าย สวท. 9 ราช ครั้งที่ 7 | 88 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 79 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 76 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา | 129 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 89 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม | 424 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1585 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) | 104 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX) ฉบับปี 2567-2570" | 128 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1034 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 3199 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 3746 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน | 167 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการ SCG Young Talent Program 2024 ​ | 238 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร เส้นทางสู่การเป็น Startup | 125 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1486 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | 170 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 171 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับบูธ Speexx แนะนำเทคนิคการเรียน Speexx และการสอบ CEFR | 215 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 172 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 | 216 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "เปิดบ้านภาชี ย้อนรอยกรุงศรีอยุธยา” (Open House) | 129 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ มทรส.และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 301 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ลดค่าเทอม 50% เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปีกา่รศึกษา 2567 | 369 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรฯ | 131 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3043 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35311 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266765 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365532 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ