เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ว่าด้วยการย้ายคณะและการย้ายสาขาวิชา พ.ศ. 2564
     ว่าด้วยการกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
     ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563
     ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
     ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
     ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2552 
     ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
     ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2550
     ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ. 2550
     ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
     ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549


380 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2377 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5868 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57384 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57384 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ