เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ITA

ข้อ
ข้อมูล
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ    
       - คู่มือการขอเอกสารทางการศึกษา  
       - คู่มือการขอเพิ่มรายวิชา  
       - คู่มือการขอถอนรายวิชา  
       - คู่มือการขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา  
       - คู่มือการขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ    
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O13 E-Service ระบบรับสมัครนักศึกษา
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
     - รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2567  
     - รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2567  
     - รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2567  
       - รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2567  
       - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

 430 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 245 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31397 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211642 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310409 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ