เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ITA

ข้อ
ข้อมูล
ไฟล์ข้อมูล
หมายเหตุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
     คู่มือสมัครเรียน  
     คู่มือสำหรับผู้คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา  
     คู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์  
     คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์  
     คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา  
     คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับนักศึกษา  
     คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์  
     คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด  
     คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การตรวจสอบตารางคุมสอบ  
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
     ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566  
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
     รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 1  
     รายงานความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 2  
O18 E–Service ระบบรับสมัครนักศึกษาและส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
     รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ.2565  
     รายงานการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ.2566  
     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566  

 119 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2516 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6007 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57523 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57523 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ