เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

Common Data Set 2565

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
  2. จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ปีการศึกษา 2565

จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
  2. จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2565
  3. จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ปีการศึกษา 2565
  4. จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ศูนย์สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2565
  5. จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2565

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
  2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

จำนวนบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทั้งหมด

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทั้งหมด
  2. จำนวนบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
  2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
  2. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายการ
ไฟล์
  1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ

รายการ
ไฟล์
  1. รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ

จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายการ
ไฟล์
  1. จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

 


249 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1116 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41027 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178268 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277035 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ