เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง)
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต     
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
https://edu.rmutsb.ac.th/content/59

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
https://agri.rmutsb.ac.th/course/
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      
 • สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
https://agri.rmutsb.ac.th/course/

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
bait.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
bait.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการจัดการ
bait.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
bait.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
bait.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
bait.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง)
bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)
bait.rmutsb.ac.th

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ
sci.rmutsb.ac.th
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
sci.rmutsb.ac.th
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
sci.rmutsb.ac.th

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์      
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
fea.rmutsb.ac.th
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
fea.rmutsb.ac.th
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    
 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
fea.rmutsb.ac.th

 

คณะศิลปศาสตร์ 
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
arts.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
arts.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์
arts.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
arts.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
arts.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ
arts.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
arts.rmutsb.ac.th
 


128 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1022 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 16183 ครั้ง
 • ปีนี้ : 115511 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 214278 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ