เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

สำหรับอาจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
 Flowchart (CHE CO) 
 การจัดทำหลักสูตรใหม่ 
 การปรับปรุงหลักสูตร
 การปิดหลักสูตร
 การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ความรู้แนวปฏิบัติในการขอรับรองหลักสูตร และการขอรับรองคุณวุฒิ
รายการ ดาวน์โหลด
 การขอรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 การรับรองหลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
สำหรับนักศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 การลงทะเบียนเรียน
 การขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ
 การขอเพิ่มรายวิชา
 การขอถอนรายวิชา
 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 การขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศ/คำสั่ง
รายการ ดาวน์โหลด
  เรื่อง นโยบายการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการ ดาวน์โหลด
 400-01 การบริการอัดสำเนาเอกสาร (ยกเลิก 14 พ.ค. 2562)
 400-02 การขอเพิ่มรายวิชา (ปรับปรุง 11 ก.ย. 2562)
 400-03 การขอถอนรายวิชา (ปรับปรุง 11 ก.ย. 2562)
 400-04 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา (ปรับปรุง 11 ก.ย. 2562)
 400-05 สหกิจศึกษา (ยกเลิก 14 พ.ค. 2562)
 400-06 การเทียบโอนผลการศึกษา (ปรับปรุง 11 ก.ย. 2562)
 400-07 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ยกเลิก 14 พ.ค. 2562)
 400-08 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ (ปรับปรุง 11 ก.ย. 2562)


590 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3005 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35273 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266727 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365494 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ