เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
           - คำสั่งที่ 45/2566
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
          - ครั้งที่ 1
          - ครั้งที่ 2
          - ครั้งที่ 3
3  แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4  ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
  - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)
6  เล่มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


109 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2305 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5796 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57312 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57312 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ