เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
           - คำสั่งที่ 13/2567
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
          - ครั้งที่ 1
          - ครั้งที่ 2
          - ครั้งที่ 3
3 แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)
5 - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
  - รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)
6 เล่มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


356 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1030 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40941 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178182 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276949 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ