เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์ข้อมูล
  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
นวัตกรรมการเรียนรู้  
  •  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2567)
  • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2567)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
  • ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  • ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567


255 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 226 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31378 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211623 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310390 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ