เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แนวทางการปฏิบัติ TQF:HEd

        
 

 

รายการ   ดาวน์โหลด
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)  
 ภาคผนวกท้ายประกาศ กกอ. (แบบ มคอ.2-มคอ.7)  
กฎกระทรวง/ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565  
 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ  
  ISCED-F 2013  
  2547 - 2551  
  2552 - 2554  
  2555 - 2556  
 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF)
 
 
  ระดับอนุปริญญา (มคอ.01)  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)  
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.04)  
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.05)  
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)  
 แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)   


513 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 104 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 33633 ครั้ง
  • ปีนี้ : 170874 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 269641 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ