เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายการ
ปฏิทิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (ปวส. และ ป.ตรี เฉพาะศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566)  


153 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2299 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5790 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57306 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57306 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ