เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายการ
ปฏิทิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
 
 • ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566
 • ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (ปวส. และ ป.ตรี เฉพาะศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
 • ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2566 ( ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 11 เมษายน 2567)
 
 • ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566)
 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
 •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วันที่ 30 มีนาคม - 14 เมษายน 2567)
 
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2567)
 
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 24 มีนาคม - 8 เมษายน 2567)
 
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
         - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2567)  
         - สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข (วันที่ 16 มีนาคม - 7 เมษายน 2567)  
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2567)
 
 • คณะศิลปศาสตร์ (วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2567)
 


626 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1501 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 27831 ครั้ง
 • ปีนี้ : 208076 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 306843 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ