เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ
ประเภท
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ต.ค. 2565
พ.ย. 2565
ธ.ค. 2565
ม.ค. 2566
ก.พ. 2566
มี.ค.
2566
เม.ย. 2566
พ.ค. 2566
มิ.ย. 2566
ก.ค. 2566
ส.ค. 2566
ก.ย. 2566
1 ขอวุฒิการศึกษาหรือเอกสารทางการศึกษา 172 178 179 296 205 717 568 285 112 42 83 100
2 ชำระเงินล่าช้า 38 1 0 440 721 295 1 33 67 0 26 39
3 ลงทะเบียนเรียน 6 3,335 138 6 7 25 1,811 12 81 9,256 126 3
4 หน่วยงานภายนอกขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 46 40 17 61 53 50 34 54 49 92 53 60

 41 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2422 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5913 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57429 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57429 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ