เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

การเทียบโอนหน่วยกิต 2567


ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 • บัญชีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
 • สาขาวิชาการจัดการ 
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ 
 
       - ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566  
         - ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
 
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)


283 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 2999 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 35267 ครั้ง
 • ปีนี้ : 266721 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 365488 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ