เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.

ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี

คำร้อง
ดาวน์โหลด
- สวท.01 คำร้องทั่วไป
- สวท.02 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน 
- สวท.03 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ 
- สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา 
- สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
- สวท.05 คำร้องขอถอนรายวิชา 
- สวท.06 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
- สวท.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา 
- สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
- สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
- สวท.11 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต 
- สวท.12 คำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต
- สวท.13 คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
- สวท.14 คำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) 
- สวท.15 คำร้องขอสอบนอกเวลาที่กำหนดในตารางสอบ 
- สวท.16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร  
- สวท.17 ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT (ยกเลิก)
- สวท.18 ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
- สวท.19 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 
- สวท.20 ขอลงทะเบียนเรียนเน้น/แทน 
- สวท.22 คำร้องขอเข้าสอบกองกลางการสอบ
- สวท.24 ขอย้ายคณะ สาขาวิชา ศูนย์พื้นที่
- สวท.25 คำร้องผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
- สวท.26 คำร้องขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ศึกษา


ระดับ บัณฑิตศึกษา

คำร้อง
ดาวน์โหลด
- บัณฑิตศึกษา 01 คำร้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 02 คำร้องเสนอพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 03 รายงานผลการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 04 รายงานผลการแก้ไขหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 05 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 06 รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
- บัณฑิตศึกษา 07 รายงานผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
- บัณฑิตศึกษา 08 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 09 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ
- บัณฑิตศึกษา 10 คำร้องรับรองการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
- บัณฑิตศึกษา 11 คำร้องทั่วไป
- บัณฑิตศึกษา 12 คำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ
- บัณฑิตศึกษา 13 คำร้องขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 
- บัณฑิตศึกษา14 ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT 
- บัณฑิตศึกษา15 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต
- บัณฑิตศึกษา16 คำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต
- บัณฑิตศึกษา 17 คำร้องรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์


5558 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1192 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41103 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178344 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277111 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ