เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์ข้อมูล
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
     วิศวกรรมเครื่องกล  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
        นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
      นวัตกรรมการเรียนรู้  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ระดับปริญญาโท)
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ระดับปริญญาเอก)
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
        นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
        นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
 
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
        นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
    นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข
 
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
        นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
        นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
  คณะศิลปศาสตร์  
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 1) 
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 2) 
        ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 1) 
        ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 2)


298 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2344 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5835 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57351 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57351 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ