เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์ข้อมูล
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
วิศวกรรมเครื่องกล  
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
นวัตกรรมการเรียนรู้  
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ระดับปริญญาโท)
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ระดับปริญญาเอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข
 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
คณะศิลปศาสตร์  
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 1) 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 2) 
 • ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 1) 
 • ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 2)


1341 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 3023 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 35291 ครั้ง
 • ปีนี้ : 266745 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 365512 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ