เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

ายการ
รายนาม
     รายนามผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี

     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี (ค.อ.บ.)
     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาโท

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รายการ
รายนาม
     รายนามผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     รายนามผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี
     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี (ค.อ.บ.)
     รายนามผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาโท

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รายการ
รายนาม
     รายนามผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
           - เพิ่มเติม
     รายนามผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี
     รายนามผู้สำเร็จระดับปริญญาโท


158 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2440 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5931 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57447 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57447 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ