เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า edu.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาช่างยนต์ edu.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ edu.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ-การสื่อสารอัจฉริยะ edu.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง edu.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ edu.rmutsb.ac.th
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
 สาขาวิชาการบัญชี bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการตลาด bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการ bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล bait.rmutsb.ac.th


4093 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 239 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31391 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211636 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310403 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ