เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

การเทียบโอนหน่วยกิต 2566

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2566
 
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     บัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
     สาขาวิชาการจัดการ 
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ 
 
       - ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566  
         - ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ผลการสอบเทียบโอน
รายการ ผลสอบ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ครั้งที่ 1  
   -ศูนย์นนทบุรี
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
      - เพิ่มเติม วันที่ 2 ตุลาคม 2566
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   -ศูนย์สุพรรณบุรี
    ครั้งที่ 2  
   -ศูนย์นนทบุรี
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   -ศูนย์สุพรรณบุรี
     -เพิ่มเติม


3122 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2990 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35258 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266712 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365479 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ