เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ผศ.ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2 ผศ.ประภาส  กลับนวล รองผู้อำนวยการ งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3 นายศุภณัฐ  แก่นแก้ว รองผู้อำนวยการ งานทะเบียนนักศึกษา และงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและงานสารสนเทศ
4 ผศ.ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการ งานบริหารและพัฒนาระบบ และงานส่งเสริมคุณภาพ
รวมผู้บริหาร จำนวน 4 คน
งานบริหารและพัฒนาระบบ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายชาติชาย  เขียวมณี หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษภร มนัสกฤตดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวมนัญญา  ทองมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นางสโรชา  วันเต๊ะ นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานบริหารและพัฒนาระบบ จำนวน 4 คน
งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
2 นางสาวสิริณัฐ  วัฒน์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3 นางสาวชนิดาภา  สุขสมกลิ่น นักวิชาการศึกษา
4 นายวุฒิชัย  กสิพันธุ์ นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวลลิตญา  ผดุงโอษฐ นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ จำนวน 5 คน
งานทะเบียนนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา
2 นางสาวภาวิตา  ผสมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3 นายปรีชา  ไตรรุ่ง นักวิชาการศึกษา
4 นางสาววรางคณา  จรุณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5 นางสาววิธานี  สนามแจ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6 นางสาวน้ำทิพย์  ดีบุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7 นางสาวมณธิรา  สนิทแสง นักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 7 คน
งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวบุษกร  บัวใบ หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ
2 นายจตุรงค์  บางมณี นักวิชาการศึกษา
3 นายทัตเทพ  อยู่บรรพต นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวทัศนีย์  แก้วสุก นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวปวีณา  เชยกลิ่นเทศ นักวิชาการศึกษา
6 นายณัฐพล  จงสมจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 นายภักดี  รัตนวิจิตรสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวมบุคลากรงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ จำนวน 7 คน
งานส่งเสริมคุณภาพ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพัฒน์พล  แก้วยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2 นางสาวรุ่งนภา  รุ่งเรือง นักวิชาการศึกษา
3   ตำแหน่งว่าง
รวมบุคลากรงานส่งเสริมคุณภาพ จำนวน 3 คน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวกัสยา  สุพล หัวหน้างานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2 นางสาวธงพร  กิตติศุภคุณ นักวิชาการศึกษา
3 นายปิยะณัฐ  เริงเกษกรรม นักวิชาการศึกษา
4 นายเทวัน  พุ่มชะบา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5 นางสาวแววตา  สุขภิรมย์สันติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
6 นางสาวสุภาพ  โสมนัสสา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7 นายสุวสันต์  กะมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รวมบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 7 คน
รวมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 37 คน


127 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2236 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5727 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57243 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57243 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ