เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
3
   หนังสือส่งมอบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
4
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
 
             ครั้งที่ 1/2565
             ครั้งที่ 2/2565
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565
 
             รอบ 9 เดือน
             รอบ 12 เดือน
7
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
8
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

 

 


429 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3138 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35406 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266860 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365627 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ