เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

การขอเปิดรายวิชา
 
      เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน (2557)
      เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาหมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
 
      เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2565
      เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

 

เกณฑ์การพิจารณาบทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
 
      รื่อง การกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2564
      เรื่อง การกระทำอันเป็นการทุจริตในการวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2562
      เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ

 

เกณฑ์การวัดและการประเมินผล
 
      เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดลอกวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2562
      เรื่อง การสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2558
      เรื่อง เกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และแนวปฏิบัติการขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ
 
      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
      เรื่อง แนวปฏิบัติการขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ (25 ก.ย. 2566)
      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
      เรื่อง แนวปฏิบัติการขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

การจ่ายค่าตอบแทน
 
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2566
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ.2565 
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ยกเลิก)
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ.2562 
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
      เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ.2562 
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
      เรื่อง ค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2559
      เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2559
      เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

 

การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา
 
      เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา

 

เรื่องอื่น ๆ
 
      เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2564
      เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
      เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
      เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ยกเลิกโดยประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2561)
      เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประจำภาคการศึกษา พ.ศ. 2559 
      เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 (ยกเลิกโดยประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2561)
      เรื่อง การกำหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ
       รื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา พ.ศ. 2557
      เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
       รื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)
      เรื่อง มาตรการ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 

 


 683 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2244 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5735 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57251 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57251 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ