เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการศึกษา
     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
     ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2566
     ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
     ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2566
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
     ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
     ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุคสาหกรรมการบิน (ภาคปกติ) พ.ศ.2563 
     ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
     ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
     ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2562  
     ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
     ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2561 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 
     ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
     ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
     ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2553
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
     ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
     ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550


519 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2581 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6072 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57589 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57589 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ