เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย (ต่อเนื่อง) https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต     
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ https://edu.rmutsb.ac.th/content/59
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ https://edu.rmutsb.ac.th/content/59

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร https://agri.rmutsb.ac.th/course/
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ https://agri.rmutsb.ac.th/course/
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ https://agri.rmutsb.ac.th/course/

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการ bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน bait.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) bait.rmutsb.ac.th

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ sci.rmutsb.ac.th
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) sci.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ sci.rmutsb.ac.th
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ sci.rmutsb.ac.th

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์      
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ fea.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ fea.rmutsb.ac.th
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม fea.rmutsb.ac.th
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม fea.rmutsb.ac.th

 

คณะศิลปศาสตร์ 
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร arts.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ arts.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ arts.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน arts.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม arts.rmutsb.ac.th
 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ arts.rmutsb.ac.th
 


17112 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1210 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41121 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178362 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277129 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ